Παραγγελίες & Αποστολές

Παραγγελίες

Η IN SITU δέχεται παραγγελίες μέσω τηλεφώνου, φαξ, ταχυδρομείου και e-mail.

 

Αποστολή εμπορευμάτων

 Η αποστολή των εμπορευμάτων χρεώνεται με ποσό αντίστοιχο του βάρους των εμπορευμάτων, των κιβωτίων συσκευασίας και της απόστασης της έδρας του παραλήπτη.

 

Μεταφορά εμπορευμάτων

Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν για λογαριασμό και με ευθύνη του αγοραστή.

Σε περίπτωση καταστροφής των εμπορευμάτων κατά τη μεταφορά, η IN SITU δε φέρει καμμία ευθύνη.

Αν δε δηλωθεί από τον αγοραστή η προτίμηση του τρόπου μεταφοράς, η IN SITU διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει τα εμπορεύματα με οποιοδήποτε τρόπο αυτή κρίνει σκόπιμο.

 

Επιστροφή εμπορευμάτων

Ο αγοραστής έχει δικαίωμα επιστροφής των εμπορευμάτων σε χρονικό περιθώριο είκοσι ημερών από την έκδοση των παραστατικών πώλησης. Πέραν του ορίου αυτού επιστροφές δε γίνονται δεκτές.

Σε κάθε περίπτωση τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από τα σχετικά θεωρημένα ή σφραγισμένα (στην περίπτωση δημοσίων υπηρεσιών) δελτία επιστροφής.

 

Πληρωμές

Πληρωμές γίνονται δεκτές μέσω μετρητών, κατάθεσης στούς τραπεζικούς λογαριασμούς της IN SITU, ταχυδρομικής και λοιπών επιταγών, αντικαταβολής και POS στην έδρα μας.

Σε κάθε περίπτωση τα τιμολόγια ή οι αποδείξεις για να θεωρηθούν εξοφλημένα, πρέπει να  εκδοθεί από την IN SITU εξοφλητική απόδειξη.