ΑΙΘΑΝΟΛΗ ΜΕΤΟΥΣΙΩΜΕΝΗ 96,6%

Χημικός τύπος:

C2H5OH

Εμφάνιση:

Διαφανές υγρό

Καθαρότητα:

>96,6%

Παράγοντας μετουσίωσης:

Μεθυλ-αιθυλ-κετόνη 1% Ισοπροπανόλη 1%

Bitrex 0,001%

Σημείο Βρασμού:

78oC

Σημείο ανάφλεξης:

12oC

Φωτογραφία Κωδικός Τίτλος Ποσότητα
ΑΙΘΑΝΟΛΗ ΜΕΤΟΥΣΙΩΜΕΝΗ 96,6% 1lt 01.01.00.272 ΑΙΘΑΝΟΛΗ ΜΕΤΟΥΣΙΩΜΕΝΗ 96,6% 1lt πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
ΑΙΘΑΝΟΛΗ ΜΕΤΟΥΣΙΩΜΕΝΗ 96,6% 10lt 01.01.00.227 ΑΙΘΑΝΟΛΗ ΜΕΤΟΥΣΙΩΜΕΝΗ 96,6% 10lt πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι